Shopping

Lifestyle Shopping

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ คืออะไร ก่อนเริ่มงานต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ บุคคลที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องวางแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในขณะทำงานเสี่ยง เช่น งานที่มีประกายไฟ หรือ ความร้อน ผู้เฝ้าระวังไฟจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการเฝ้าระวังไฟ รวมถึงมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์โต้ตอบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ดังนั้น การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจึงมีความสำคัญมากๆ หลักสูตรการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ควรเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติจริง

Shopping

กลับมาอีกครั้งของความคุ้มค่ากับแคมเปญ 6.6

ไปส่องแคมเปญ 6.6 กันดีกว่า ก้าวเข้าสู่เดือนที่ 6 ของปีอีกแล้ว สาวกนักชอปเตรียมเฮได้เลย เพราะมหกรรมลดครั้งยิ่งใหญ่กลับมาอีกรอบในแคมเปญ6.6 ในวันที่ 6 เดือน 6 นี้ที่ช่องทางชอปปิ้งออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม LAZADA ที่จะพร้อมกับส่วนลดมากมายในแคมเปญ