Day: March 10, 2021

ลักษณะของน้ำที่สามารถนำมาใช้ในการผสมคอนกรีต

ลักษณะของน้ำที่สามารถนำมาใช้ในการผสมคอนกรีตลักษณะของน้ำที่สามารถนำมาใช้ในการผสมคอนกรีต

ข้อกำหนดของรายการก่อสร้างมักจะระบุไว้ว่าน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องเป็นน้ำที่ สะอาด ปราศจากสีและกลิ่นและสามารถนำมาดื่มได้ เพื่อไม่ต้องการให้อาคารบ้านเรือนเกิดการแตกร้าวหรืออาจจะหนักจนถึงขั้นวิบัติได้  ลักษณะของน้ำที่นำมาใช้ในการผสมคอนกรีต  น้ำที่เลือกใช้ผสมคอนกรีตควรเป็นน้ำที่สะอาด สะอาด ปราศจากสีและกลิ่นและสามารถนำมาดื่มได้ เช่น กรด ด่าง น้ำมัน และสารอินทรีย์อื่นๆ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม โดยส่วนใหญ่น้ำประปาและน้ำจืดธรรมชาติจะไม่มีส่วนผสมของน้ำทิ้งจากอาคาร บ้านเรือน หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นนําที่มีคุณภาพดีที่จะนำมาใช้ผสมคอนกรีต ในส่วนของน้ำทะเลนั้นจะมีเกลือของโซเดียม (NaCl) ละลายอยู่ประมาณ 3% (35,000 PPM.) แม้สามารถใช้ผสมเทคอนกรีตได้ แต่ก็ทำให้กําลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตลดลงถึง 10 – 20% แต่ถ้าน้ำมีเกลือของโซเดียม